headerphoto
Dorpsraad Andijk

APB Scan - foto 2013 2176
Voorlichtingscampagne Dorpsraad Andijk: preventie!
Wat is een

dorpsraad?

 

ANBI2Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente en andere (semi)overheidsorganen. Het is één van de manieren  om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. De dorpsraad komt op voor de collectieve belangen van de gemeenschap in Andijk.

Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en als het nodig is dan kunnen we ook een kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Door de Belastingdienst is de dorpsraad sinds 1 januari 2013 erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI-status - kijk voor meer uitleg onderaan deze site). Naast de gemeente richten we ons in voorkomende gevallen ook tot de Gemeenteraad van Medemblik, maar ook tot andere (semi)overheden, zoals de Politie, Provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Recreatieschap Westfriesland, Rijkswaterstaat, enzovoorts.

Wie zitten er in de dorpsraad?

De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven buiten de dorpsraad om. De dorpsraad vergadert 8 keer per jaar en er is 1 keer een openbaar vergadering voor de bewoners van Andijk. U bent dan van harte welkom. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen, schrijven of ons bellen.

Hoe is Dorpsraad georganiseerd?

De dorpsraad bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur neemt de besluitvorming voor haar rekening, het Dagelijks Bestuur voert dat. Ons werk is vastgelegd in de Statuten. U kunt schriftelijk de Staturen  opvragen waarbij de kosten voor kopiëren en verzenden voor uw rekening komen en vooraf moet worden betaald. Naast de besturen zijn er nog een aantal werkgroepen die zich met specifieke taken bezighoudt. Aan het hoofd van een werkgroep staat telkens een lid van het Algemeen Bestuur. Ook beschikken wij over vrijwilligers met specifieke expertise die ons adviseren. Het is niet zo dat wij onze mening in een advies vastleggen, maar we raadplegen de bevolking en leggen de uitkomsten van die onderzoeken vast. Dat kunnen ook onderzoeken zijn in een bepaalde wijk of een deel van een wijk. Alles is afhankelijk van het onderwerp wat op tafel ligt.

De Dorpsraad Andijk is ook lid van de Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Holland, en deze vereniging maakt weer deel uit van het overkoepelend orgaan: de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen. Dit orgaan heeft ook overleg met o.a. de Tweede Kamer en de Regering. Omdat wij lid zijn van de VvKk-NH kunnen we ook een beroep doen op de Rocov als het om klachten gaat over het openbaar vervoer.

Wat doet Dorpsraad niet?

De dorpsraad is geen actiecomité! Ook is de dorpsraad geen politieke partij en bedrijft ze geen politiek. De dorpsraad houdt zich niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan de orde. Natuurlijk kunt u met u probleem langskomen voor een gesprek, maar de dorpsraad zal verder geen actie ondernemen. Dat is eenmaal zo afgesproken met de gemeente Andijk destijds en ook met de de rechtsopvolger, de gemeente Medemblik. We treden niet in geschillen van burgers en overheid, dat is een zaak voor de Nationale Ombudsman als het zover zou komen.

Kan ik lid worden van de Dorpsraad?

U kunt lid worden van de dorpsraad, van het bestuur. Of u dat ook wordt bepaalt de Statuten die het aantal heeft vastgelegd en het Algemeen Bestuur op voordracht van het Dagelijks Bestuur. U moet wel 18 jaar zijn en in Andijk woonachtig zijn, en vooral betrokken zijn bij de plaatselijke samenleving. Met betrekking tot de jongeren onder ons maken we een uitzondering, die kan zitting nemen in het Algemeen Bestuur en hoeft niet de hele vergadering bij te wonen, alleen dat deel over de jongeren in Andijk, die we dan ook als eerste punt op de agenda voeren.

Wie betaalt de Dorpsraad en wat houdt ANBI in?

De Dorpsraad ontvangt subsidie van de gemeente Medemblik, maar is en blijft onafhankelijk. Maar toereikend is deze subsidie niet! We worden al gesponsord door een aantal bedrijven uit Andijk, maar ook particulieren kunnen ons werk steunen! U kunt dat doen door een gift of donatie. Elk bedrag is welkom, en hoe meer we kunnen besteden des te meer we zaken kunnen onderzoeken en ons werk doen in het belang van de Andijker gemeenschap! Wellicht mede dankzij uw bijdrage! De leden zijn allemaal vrijwilligers en worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Giften gedaan aan de Dorpsraad Andijk zijn aftrek van het belastbaar inkomen omdat de dorpsraad erkend is door de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Alle gegevens over de Dorpsraad in een QR-code

(handig voor uw Smartfoon)

Tweet
Laatst aangepast op zondag, 15 december 2013 13:42
 


! Deze website is gesloten en wordt al een tijd niet meer geupdated !
disclaimer